image
 • 04
 • March

Project Manager

ฝ่าย: Field Engineer / Automation

รายละเอียดของหน้าที่

 • จัดทำรายละเอียดงาน Project ต่างๆ ระบบ lean และ ISO
 • จัดทำแผน บริหารจัดการ และควบคุมโครงการให้สอดคล้องกับกำหนดการ และการส่งมอบของลูกค้า และจัดทำ cost calculation เสนอต่อผู้บริหาร
 • จัดทำแผนซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน (PM) ไฟฟ้า และเครื่องกล จัดอบรม พัฒนาบุคลากรภายในหรือในฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และลดปัญหาในการซ่อมบำรุง
 • จัดทำคู่มือการทำงาน การผลิต / โครงการ ดูแลจัดหา คัดสรร รักษาสภาพความพร้อมและควบคุมจำนวนของอะไหล่ อุปกรณ์และเครื่องมือในการซ่อมบำรุง
 • สรรหา ควบคุมดูแล ตรวจสอบการทำงาน ประเมินคุณภาพงานของผู้รับเหมาภายนอกที่เข้ามาดำเนินงานภายในบริษัท และรวมถึงซัพพลายเออร์ของอะไหล่และอุปกรณ์ต่างๆ
 • ประเมินผลและปรับปรุงงานของฝ่ายซ่อมบำรุงในเรื่องคุณภาพของงาน และเวลาที่ใช้ดำเนินการให้ตรงตามมาตรฐาน และแผนที่กำหนด
 • ควบคุม ติดตามการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด และแก้ปัญาหาในการดำเนินงานขององค์กร ให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายของบริษัท
 • กำหนดทิศทางการดำเนินงาน หน้าที่ของผู้ปฏิบัติงาน เพื่อลดการสูญเสีย และพัฒนา ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย ลดข้อร้องเรียนจากลูกค้า
 • วิเคราะห์ปัญหา ต้นทุนการผลิต เพื่อหาสาเหตุ แนวทางแก้ไขและป้องกัน การทำงานผิดพลาดของเครื่องจักร นำเสนอแผนงาน และผลการดำเนินงานต่อฝ่ายบริหารตามระยะเวลาที่กำหนด
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ลักษณะเฉพาะของงาน :

 • มีทักษะด้านการสื่อสาร และคล่องแคล่วในการทำงาน
 • สามารถควบคุมมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ และเครื่องจักรได้
 • สามารถควบคุม และตรวจสอบการดำเนินงานได้ตามแผน และความปลอดภัยในการทำงาน
 • มีปฎิภาณไหวพริบ สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • สามารถใช้อุปกรณ์ Parameter ได้

เงื่อนไข :

 • มีความรับผิดชอบสูง ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน ตั้งใจทำงาน สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี มีรถยนต์เป็นของตัวเอง

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

 • (เพศชาย อายุ 35 ปี ขึ้นไป)