• image
  • image

ใบรับรองคุณภาพ & ลูกค้าของเรา

ด้วยนโยบายการดำเนินงานของบริษัทที่มุ่งสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าด้วยบริการและสินค้าที่มีคุณภาพและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทมีการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐานในระดับสากล โดยได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานในระดับสากล ISO 9001:2008 จากสถาบัน AJA

การได้รับมาตรฐานคุณภาพจากสถาบันที่เป็นที่ยอมรับในวงการอุตสาหกรรมในระดับสากลนับเป็นเครื่องยืนยันถึงความมุ่งมั่นใส่ใจในการส่งมอบงานที่มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของลูกค้ามากที่สุดโดยมีลูกค้าที่ได้ให้ความไว้วางใจใช้บริการกับทางเราด้วยดีตลอดมา